دربست...

پاره هایش را به امانت به دستت میسپارم

قول بده در میانه اتش رهایشان نکنی...

قو بده در سرما و یخبندان به اغوشش بکشی مبادا سرما به استخوانهایش برسد...

قول بده هروقت بهانه گرفت؛ سرسختی نکنی...

قول بده هروقت دلش ناز و عشوه کرد؛خریدار شوی...

قول بده در گریه های گاه و بیگاهش؛همدمش باشی...

قول بده در شادی های ناگهانیش؛همپایش باشی...

او هم قول میدهد فقط با تو بخندد...با تو بگرید...

قول میدهد تا اوج همراهت بماند...

قول میدهد خم شود اما تو راست قامت بمانی...

/ 0 نظر / 31 بازدید