کویر...

مسیرم را به کدامین سو کج میکنی؟؟شایدم راست میکنی؟هوم؟

همه این شن هایی که به هربادی به طرفی میروند را چگونه سر به راه کنم؟

امروز هم همه بهار را جمع کردم اما باز هم خاموشی به سراغم امد...

میفهمد سکوت درد اورم را...

میفهمد زخم پشت همه سکوت ها را...

میفهمد و چه زیبا میگوید:"شن هایی هستند که نظم میخواهند

بستری باید شوند برای کاشتن.."

 

این یعنی تو هنوز امادگی نداری بهار...

این یعنی زیادی بیراهه رفتی و نفهمیدی...

خاعــــــــک تو سرت بهار...

 

دعام کنین!

/ 0 نظر / 19 بازدید