بجنگ تا بجنگیم

گیر کرده ایم میان میتی که مرده است و هنوز نفهمیده

و ادم به کما رفته ای که برای بازگشت دست و پا میزند...

دنیا کجایش دیدنی بود؟؟؟

باید گشت؟؟یعنی جاهای دنیا با هم فرق هم دارند؟؟

زمین که گرد بود؛نبود؟؟

میگفتند یک برگ در یک دهکده کوچک بر زمین بیفتد ؛تاثیر دارد روی همه کره زمین...

بیچاره برگ!! دست اویز قیاسی سخت بود...

 کسی چه میداند که برگ برای رسیدن به این مرحله چه ها که نکشیده؟؟

ما ادمیم؟؟کدوممون مثل برگ میتونیم توی اوج باشیم و به راحتی بدون سر و صدا جامون رو به نو رسته ها بدیم؟؟

همه جای دنیا همین ست...

حتی وقتی برگ رو برای این مثال انتخاب کردند دلشان نسوخت...

دلم گاهی به حالم خودم میسوزه...

عجیب سخت ست زندگی در این دنیای غریبه!!

هرچه میگذرد انسی در کار نیست...

یک بیگانه مقابلم نشسته و قصد ستیز دارد...

حس میکنی؟؟

/ 0 نظر / 40 بازدید